reference

PROSTORNI PLANOVI UREĐENJA OPĆINA/GRADOVA (PPUO/G)

Prostorni plan uređenja Općine Velika Ludina - Općina Velika Ludina
Prostorni plan uređenja Grada Garešnice - Grad Garešnica
Prostorni plan uređenja Općine Križ - Općina Križ
Prostorni plan uređenja Općine Bistra - Općina Bistra
Prostorni plan uređenja Općine Pušća - Općina Pušća
Prostorni plan uređenja Općine Marija Gorica - Marija Gorica
Prostorni plan uređenja Općine Dubravica - Općina Dubravica
Prostorni plan uređenja Grada Virovitice - Grad Virovitica
Prostorni plan uređenja Općine Farkaševac - Općina Farkaševac
Prostorni plan uređenja Općine Gradec - Općina Gradec
Prostorni plan uređenja Općine Preseka - Općina Preseka
Prostorni plan uređenja Općine Rakovec - Općina Rakovec
Prostorni plan uređenja Općine Hercegovac - Općina Hercegovac
Prostorni plan uređenja Općine Velika Pisanica - Općina Velika Pisanica
Prostorni plan uređenja Grada Daruvara - Grad Daruvar
Prostorni plan uređenja Općine Bedenica - Općina Bedenica
Prostorni plan uređenja Općine Ivanska - Općina Ivanska
Prostorni plan uređenja Općine Bedekovčina - Općina Bedekovčina
Prostorni plan uređenja Općine Đulovac - Općina Đulovac
Prostorni plan uređenja Općine Kravarsko - Općina Kravarsko
Prostorni plan uređenja Općine Tuhelj - Općina Tuhelj
I. izmjene i dopune PPUO Pušća - Općina Pušća
I. izmjene i dopune PPUO Velika Ludina - Općina Velika Ludina
I. izmjene i dopune PPUO Marija Gorica - Općina Marija Gorica
Prostorni plan uređenja Općine Berek - Općina Berek
Prostorni plan uređenja Općine Velika Trnovitica - Općina Velika Trnovitica
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Velika Pisanica - Općina Velika Pisanica
I. izmjene i dopune PPUO Bedenica - općina Bedenica
I. izmjene i dopune PPUO Bedekovčina - Općina Bedekovčina
I. izmjene i dopune PPUO Rakovec - Općina rakovec
I. izmjene i dopune PPUO Bistra - Općina Bistra
I. izmjene i dopune PPUO Farkaševac - Općina Farkaševac
II. izmjene i dopune PPUO Rakovec - Općina Rakovec
Prostorni plan uređenja Općine Dugi Rat - Općina Dugi Rat
I. izmjene i dopune PPUO Generalski Stol - Općina Generalski Stol
III. izmjene i dopune PPUO Rakovec - Općina Rakovec
I. izmjene i dopune PPUO Đulovac - Općina Đulovac
I. izmjene i dopune PPUO Tuhelj - Općina Tuhelj
I. izmjene i dopune PPUO Dubravica - Općina Dubravica
Prostorni plan uređenja Grada Zaboka - Grad Zabok
II. izmjene i dopune PPUO Bistra - Općina Bistra
II. izmjene i dopune PPUO Pušća - Općina Pušća
I. izmjene i dopune PPUO Dugi Rat - Općina Dugi Rat
II. izmjene i dopune PPUO Bedenica - Općina Bedenica
II. izmjene i dopune PPUO Farkaševac - Općina Farkaševac
II. izmjene i dopune PPUO Velika Ludina - Općina Velika Ludina
III. izmjene i dopune PPUO Bedekovčina - Općina Bedekovčina
II. izmjene i dopune PPUO Tuhelj - Općina Tuhelj
I. izmjene i dopune PPUG Zabok - Grad Zabok
III. izmjene i dopune PPUO Velika Ludina - Općina Velika Ludina
I. izmjene i dopune PPUO Gradec - Općina Gradec
I. izmjene i dopune PPUO Kravarsko - Općina Kravarsko
III. izmjene i dopune PPUO Dubrava - Općina Dubrava
IV. izmjene i dopune PPUO Bedekovčina - Općina Bedekovčina
III. izmjene i dopune PPUO Bistra - Općina Bistra
II. izmjene i dopune PPUO Dubravica - Općina Dubravica
II. izmjene i dopune PPUG Vrbovca - Grad Vrbovec
II. izmjene i dopune PPUG Pazina - Grad Pazin
III. izmjene i dopune PPUO Gradec - Općina Gradec
III. izmjene i dopune PPUO Pušća - Općina Pušća
III. izmjene i dopune PPUO Dubravica - Općina Dubravica

GENERALNI URBANISTIČKI PLANOVI (GUP)

Generalni urbanistički plan Grada Virovitice - Grad Virovitica
Generalni urbanistički plan Grada Daruvara - Grad Daruvar
I. izmjene i dopune GUP-a Daruvara - Grad Daruvar

URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA (UPU)

Urbanistički plan uređenja središta Virovitice - Grad Virovitica
Urbanistički plan uređenja zone mješovite namjene u Donjoj Pušći - Općina Pušća
Urbanistički plan uređenja Galdovo Kaptolsko - Grad Sisak
Urbanistički plan uređenja Grada Vrbovca - Grad Vrbovec
Urbanistički plan uređenja grada Novske - Grad Novska
Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Sesvete jug - Grad Zagreb
Urbanistički plan uređenja za središnji dio južno od jadranske ceste - Grad Biograd n/M
Urbanistički plan uređenja za područje Kumenat - Grad Biograd n/M
Urbanistički plan uređenja za dio sjeverno od jadranske ceste - Grad Biograd n/M
Urbanistički plan uređenja za područje Crvene Luke - Grad Biograd n/M
Urbanistički plan uređenja za neizgrađenu poslovnu zonu pretežito trgovačke namjene (K2) - Grad Biograd n/M
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Savska ulica – Galdovo - Grad Sisak
I. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja središta Virovitice - Grad Virovitica
Urbanistički plan uređenja neizgrađenog dijela GP naselja Sveti Filip i Jakov - Općina Sveti Filip i Jakov
Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa naselja Sveti Filip i Jakov - Općina Sveti Filip i Jakov
Urbanistički plan uređenja cjelovite zone proizvodne - pretežito industrijske namjene (I1) - Grad Biograd n/M
Urbanistički plan uređenja naselja Ivanec Bistranski - Grad Zaprešić
Urbanistički plan uređenja naselja Jablanovec - Grad Zaprešić
Urbanistički plan uređenja naselja Pojatno - Grad Zaprešić
Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Bistra - Općina Bistra
Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Mlaka - Općina Rakovec
Urbanistički plan uređenja središta naselja Generalski Stol - Općina Generalski Stol
Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Bistra sjever - općina Bistra
I. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Mlaka - Općina Rakovec
Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Zabok 6 - Grad Zabok
Urbanistički plan uređenja naselja Klanjec, Lepoglavec i Mihanović Dol - Grad Klanjec
Urbanistički plan uređenja zone između istočne obilaznice, Krapinske ulice i željezničke pruge I. reda - Grad Zaprešić
Urbanistički plan uređenja zone sjeverozapadno od ulice Hrvatske mladeži i jugozapadno od nove ulice 5 (planirane) do rubova zapadnog izgrađenog područja - Grad Zaprešić
Urbanistički plan uređenja zone između ulica Malekovićeve, Nove ulice 2 (planirane) produžetak Tržne i južne obilaznice - Grad Zaprešić
Urbanistički plan uređenja sanitarnog odlagališta u Zaprešiću - Grad Zaprešić
Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Kraj Donji – istočni dio - Općina Marija Gorica
Urbanistički plan uređenja iznad Solina - Grad Biograd n/M
Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Bistra sjever - Općina Bistra
Urbanistički plan uređenja za područje istočno od AC Zagreb - Macelj - Grad Zaprešić
Urbanistički plan uređenja turističke zone Dalmacija sa lukom nautičkog turizma - Općina Dugi Rat
II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca - Grad Vrbovec
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Sesvete jug - Grad Zagreb
Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene "Berek" - Općina Dubrava

DETALJNI PLANOVI UREĐENJA (DPU)

Detaljni plan uređenja središta Velike Ludine - Općina Velika Ludina
Detaljni plan uređenja “Radna zona zapad I” - Grad Velika Gorica
Detaljni plan uređenja poslovne zone u Velikoj Ludini - Općina Velika Ludina
Detaljni plan uređenja za zonu zabavnog centra južno od JTC - Grad Biograd n/M
Detaljni plan uređenja groblja u naselju Sveti Filip i Jakov - Općina Sveti Filip i Jakov
Detaljni plan uređenja zone izdvojene gospodarske namjene – Alaginci Požega - Grad Požega
Detaljni plan uređenja poslovne zone - Grad Biograd n/M
Detaljni plan uređenja cjelovite zone proizvodne – pretežito industrijske namjene (I1) - Grad Biograd n/M
Detaljni plan uređenja groblja u naselju Turanj - Općina Sveti Filip i Jakov
Detaljni plan uređenja za površinu istočno od ortopedske bolnice - Grad Biograd n/M
Detaljni plan uređenja Han Gradina - Općina Pakoštane
Detaljni plan uređenja Majdan - Općina Pakoštane
Detaljni plan uređenja Pećina - Općina Pakoštane