detaljni planovi uređenja

a

Detaljni plan uređenja Radna zona zapad I
Zagrebačka Županija, Grad Velika Gorica 2007.

Osnovnom koncepcijom radne zone uvažena je izgrađena građevina, koja je namjenom sukladna planiranoj namjeni prostora. Predložena mreža ulica maksimalno uvažava zatečeno stanje i omogućuje jednostavno formiranje parcela različitih veličina predviđenih za izgradnju novih poslovnih sadržaja.
Planom se predviđa podjela parcele k. č. br. 193/2, k. o. Gradići na dvije nove parcele, dok se parcela k. č. br. 193/1, k. o. Gradići, dijeli na 11 novih parcela predviđenih za izgradnju poslovnih sadržaja, površinu predviđenu za prometnice, te površine za smještaj infrastrukturnih sustava.
Veće parcele nalaze se uz istočne i zapadne rubove zone (tri parcele veličine cca 9000 – 10000 m2 i dvije parcele veličine cca 4000 – 6000 m2). Ostale parcele veličine su do 3500 m2.

a

Detaljni plan uređenja zona zabavnog centra južno od JTC-a
Zadarska županija, Grad Biograd na Moru 2007.

Prostorna struktura promatranog područja optimizirana je za planiranu turističku namjenu, odnosno smještaj objekata zabavnog centra. Osnovna organizacija prostora u obuhvatu plana određena je lociranjem nove prometnice koja se na dva mjesta veže na županijsku cestu Ž-6063. Planirana prometnica položena je na način koji omogućuje najučinkovitiji pristup do novoformiranih parcela predviđenih za izgradnju ugostiteljskih i zabavnih sadržaja, uz najkraću trasu i najmanje troškove izgradnje prometne i druge infrastrukturne mreže.
Unutar zabavnog centra planom se omogućuje izgradnja različitih ugostiteljsko turističkih sadržaja zabavnog tipa (disko klubovi, noćni barovi, kockarnice, restorani i sl.), trgovačkih sadržaja kao što su suvenirnice i prodavaonice koje se baziraju na ponudi specifičnosti ovoga kraja, zatim turističko obavijesnih točki i sl.

a

Detaljni plan uređenja zone izdvojene gospodarske namjene Alaginci-Požega
Požeško-slavonska županija, Grad Požega 2007.

Osnovna organizacija prostora u obuhvatu plana određena je postojećom državnom cestom D-49 i županijskom cestom Ž-4115. Planom se predviđa zadržavanje većeg dijela postojeće parcelacije, uz objedinjavanje pojedinih manjih parcela.
Planom je formirano 8 građevinskih parcela za gradnju sadržaja gospodarske namjene, 3 parcele za javne prometne površine, 5 parcela za zelene površine, 3 parcele za smještaj transformatorskih stanica te 1 parcela za odvodni kanal.
Unutar zabavnog centra planom se omogućuje izgradnja različitih ugostiteljsko turističkih sadržaja zabavnog tipa (disko klubovi, noćni barovi, kockarnice, restorani i sl.), trgovačkih sadržaja kao što su suvenirnice i prodavaonice koje se baziraju na ponudi specifičnosti ovoga kraja, zatim turističko obavijesnih točki i sl.

a

Detaljni plan uređenja "Poslovna zona"
Zadarska županija, Grad Biograd na Moru 2009.

Najveći dio površine obuhvaćene DPU-om predviđen je za novu izgradnju. Dio neizgrađenog zemljišta unutar obuhvata plana predviđen je i za uređivanje zaštitnih zelenih površina.
Najznačajniji zahvat unutar obuhvata plana u pogledu cestovne infrastrukture bit će izvedba sabirne ulice paralelne sa Jadranskom magistralom.
Na površinama poslovne namjene mogu se graditi trgovine i trgovački centri, prateći sadržaji, kao što su prodavaonice, izložbeno-prodajni prostori i građevine sličnih sadržaja, komunalne građevine i uređaji, te prometne građevine i javne garaže, te javne i zaštitne zelene površine. Veći dio ovih površina je neizgrađen i smješten s obje strane planirane sabirne ulice. Postojeća trgovina namještaja se uklapa u planiranu namjenu prostora.
Uz sjevernu granicu obuhvata plana predviđene su zaštitne zelene površine na granici prema zoni mješovite – pretežno stambene namjene. Zaštitno zelenilo dio je građevne čestice poslovne namjene.

a

Detaljni plan uređenja cjelovite zone proizvodne–pretežito industrijske namjene (I1)
Zadarska županija, Grad Biograd na Moru 2009.

Okosnicu prometne mreže gospodarske zone čini sabirna ulica položena u smjeru sjeverozapad-jugoistok koja je jugoistočno od obuhvata ovog plana djelomično već izvedena. Na sabirnu ulicu okomito su položene poprečne ulice kojima je omogućeno formiranje nekoliko većih prostornih jedinica za izgradnju gospodarskih sadržaja.
Sve površine unutar obuhvata DPU predviđene za novu izgradnju predviđene su za proizvodnu, pretežito industrijsku namjenu. U sklopu građevina osnovne namjene mogu se graditi i prateći poslovni, uredski, ugostiteljski i trgovački sadržaji, te izložbeno-prodajni prostori u svrhu nadopunjavanja osnovne djelatnosti.
Na ovim se površinama ne mogu graditi objekti za stanovanje, niti skladišta kao osnovna djelatnost.

Detaljni plan uređenja za površinu javne namjene istočno od ortoopedske bolnice (D2)
Zadarska županija, Grad Biograd na Moru 2010.

Područje obuhvata nalazi se na prometno lako dostupnom položaju, južno od najznačajnije i najfrekventnije prometnice na području Grada Biograda – Jadranske magistrale (državna cesta D-8) kojoj pristupa preko Ulice Frane Kršinića koja prolazi istočnim rubom obuhvata. Područje je neizgrađeno, prekriveno sastojinom alepskog bora.
Najneatraktivniji dio područja obuhvata je sjeverni dio, najbliži Jadranskoj magistrali, pa je taj dio namjenjen za parkirnu površinu, s namjerom da se dobije što više cjelovitog slobodnog prostora na jugu namijenjenog za dnevni boravak na otvorenom, bazenske površine i sunčališta, te boćalište.
Prizemlje doma namijenjeno je zajedničkim prostorima, prostorima za rekreaciju, gospodarstvu i upravi, a na katovima su sobe orijentirane prema jugoistoku i jugozapadu (jednotrakt).
Potrebno je u što većoj mjeri sačuvati postojeću vegetaciju i inkorporirati je u oblikovanje čestice.
Na zonu doma za starije i nemoćne osobe naslanja se i zona Ortopedske bolnice Biograd, čime su stvoreni preduvjeti za zamah zdravstvenog turizma. Kompleks doma za starije i nemoćne osobe s bazenskim površinama sadržajno se uklapa u kompleks ortopedske bolnice i upotpunjuje njen sadržaj.